gloria_ma: (Ельф)
[personal profile] gloria_ma
1. про рахунок для перерахуванню коштів Майдану:
крім відкриття рахунку повинна бути створена рахункова комісія, яка буде періодично публікувати публічні звіти у вибраному ЗМІ що на що витрачено.
Зобов'язання публікувати звіти повинно бути обов'язковим.
Власне, звітувати публічно мають всі організації, що збирають гроші на допомогу своєї діяльності.

2. Потрібно створити окрему спільноту - тут чи в фейсбуці (краще в фейсбуці), де спільно шукати рішення під різні задачі.
Така собі спільнота "брейн стормінг".
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gloria_ma: (Default)
gloria_ma

May 2015

S M T W T F S
     12
3456789
101112 131415 16
17 1819 20 212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 07:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios