gloria_ma: (свічка)
[personal profile] gloria_ma
От хто мені пояснить логіку цього: "Несмотря на напряженные отношения Запада и Кремля, 6 мая западные лидеры официально пригласили Путина на празднование годовщины высадки союзников."
Україна і Білорусь отримали державний статус в ООН, як республіки СРСР, що внесли видатний вклад в перемогу у Війні.
Чому питається, запрошують одну з бувших республік - РСФР (яка такого статусу так і не отримала), а Україну і Білорусь ні?
Росіяни не висаджувались (як і українці з білорусами) на берег Нормандії.
Ставка була в Москві? Столиця СРСР? Ну, і що? А он у Франції в цей час де сидів уряд? В еміграції. А у Польщі? Теж.
Україна поклала на алтар Перемоги над Третім Рейхом 13 мільйонів життів!
Українці бились і в Італії - під Монте-Касіно, і в армії Канади, і в армії США.
Може наша кров менш вартісна, ніж кров інших запрошених?

Вважаю, що це було б прекрасним дипломатичним ляпасом лідеру нової нацистської держави Росії Путіну, якщо б у цьому міжнародному заході взяли би участь представники України і Білорусі.
По-перше, це дозволить Франції і всім іншим утримати обличчя, а по-друге, це буде справедливо по відношенню до країн, що так багато пожертвували для того, щоб здобути мир на планеті.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gloria_ma: (Default)
gloria_ma

May 2015

S M T W T F S
     12
3456789
101112 131415 16
17 1819 20 212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios